PROJEKTY ZREALIZOWANE

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

04/02/2020

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA I WYPOSAŻANIE ODDZIAŁÓW SZPITLANYCH ZOZ SUCHA BESKIDZKA

Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA I WYPOSAŻANIE ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH ZOZ SUCHA BESKIDZKA

Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje projekt „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12 Oś Priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

Kwota projektu ogółem: 13 477 778, 80 PLN w tym:

a) kwota dofinansowania:

  • Współfinansowanie UE: 6 713 089,07 PLN
  • Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 356 107,26  PLN

b) wkład własny: 6 408 582, 47 PLN

Do celów długofalowych projektu należą: 

  1. poprawa potencjału zdrowotnego kobiet i ich potomstwa przekładająca się na wyrównanie szans rozwojowych „na starcie” w odniesieniu do dzieci oraz ograniczenie absencji młodych matek na rynku pracy w wyniku przedłużającej się opieki nad dzieckiem obarczonym dysfunkcjami lub niepełnosprawnością
  2. wzmocnienie potencjału regionalnych zasobów pracy przez ograniczenie skutków przewlekłości chorób i wydłużenie okresu efektywnej aktywności zawodowej
  3. ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego na tle chorobowym i niepełnosprawności oraz ubóstwa; powikłania ciąży oraz rozwoju dziecka w pierwszym okresie życia w sposób szczególny rzutują na absencję zawodowa kobiet w wieku produkcyjnym.

Efekty realizacji projektu:

  • w obszarze opieki nad matką i dzieckiem: poprawa bezpieczeństwa kobiet planujących ciąże, ciężarnych oraz matek niemowląt przez poszerzenie opieki, położniczej, prenatalnej oraz neonatologicznej; zwiększenie dostępności do nowoczesnej diagnostyki w ciąży, co bezpośrednio przyczyni się do spadku powikłań okołoporodowych, jak również umożliwi prowadzenie badań w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków. Realizacja projektu przyczyni się znacząco do obniżenia okołoporodowej zachorowalności i umieralności matek, noworodków oraz płodów, zmniejszenie odsetka wcześniactwa noworodków z niską masą urodzeniową, obniżenia wskaźnika umieralności niemowląt oraz zmniejszenia niekorzystnych następstw związanych z chorobami matek i dzieci.
  • w obszarze  opieki onkologicznej: zwiększenie zasobów i dostępności do chemioterapii

Z punktu widzenia obszarów usług objętych interwencją w ramach projektu wyróżnić można następujące grupy odbiorców docelowych:

1. w obszarze opieki nad matką i dzieckiem: kobiety zamieszkałe w granicach powiatu znajdujące się w wieku prokreacyjnym (15-44 lat)

2. kobiety w wieku dojrzałym (45+) wymagające opieki ginekologicznej

3. w obszarze opieki neonatologicznej – populacja noworodków przychodzących na świat w administracyjnych granicach powiatu suskiego

4. w obszarze opieki onkologicznej – populacja w wieku 60+ z terenów subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, tatrzański) oraz powiatów ościennych (powiat wadowicki, myślenicki)

Grupę docelową projektu stanowią również pracownicy sektora zdrowotnego, którzy powstałą infrastrukturę lokalowo-sprzętową będą wykorzystywać na rzecz poprawy dobrostanu zdrowotnego populacji objętej opieką zdrowotną.

AKTUALNOŚCI W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

Ginekologia w nowej odsłonie

W ramach projektu pn.:  "Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym, w naszym Szpitalu przez ostatnie 4 miesiące...

Oddział Ginekologii – rozpoczęcie prac modernizacyjnych

Szanowni Pacjenci! Uprzejmie informujemy, że 5.08. br. (tj.: poniedziałek) przystępujemy do kolejnego etapu zadania w ramach projektu pn.: Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,...

Zmodernizowany Blok Porodowy

4 lipca 2019 r. w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej zakończony został I etap zadania " Kompleksowa modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego obejmująca prace budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe oraz zakup...

Otwarcie Oddziału Dziennego Chemioterapii Onkologicznej

5.12.2018 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Dziennego Chemioterapii Onkologicznej w nowej lokalizacji. Zadanie pn.: "Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Dzienny Oddział Chemioterapii...

Informacja związana z modernizacją oddziałów szpitalnych

Szanowni Pacjenci! Informujemy, iż w związku pracami modernizacyjnymi realizowanymi w ramach projektu: „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka: Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz...

Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka

Szanowni Pacjenci! Z nieukrywaną radością informujemy, że 17.05.2018 r. została podpisana umowa gwarantująca dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na projekt pn.: "Kompleksowa modernizacja i wyposażenie...

STAN OBECNY

STAN OBECNY

POSTĘPY PRAC

POSTĘPY PRAC

POSTĘPY PRAC

POSTĘPY PRAC

PLANOWANE EFEKTY

Zapisy projektu obejmują następujące czynności:

1. Kompleksowa modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego, obejmująca prace budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego, tabletów medycznych oraz mebli medycznych

2. Przebudowa i modernizacja części niewykorzystywanego budynku kuchni-pralni z przeznaczeniem na nową siedzibę Oddziału Dziennego Chemioterapii wraz z częścią ambulatoryjną (Poradnia Onkologiczna i Chemioterapii Onkologicznej). Zakres obejmie prace rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego, tabletów medycznych i oprogramowania medycznego oraz mebli medycznych.

EFEKTY

EFEKTY

EFEKTY