POLITYKA JAKOŚCI ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ

Celem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest ochrona zdrowia ludności.  Realizowana jest ona

w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, prowadzenie badań profilaktycznych i promowania zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, lecznictwa stacjonarnego, pomocy doraźnej poprzez ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości usług.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług organizacja opracowała  i wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Cele jakościowe Zespołu Opieki Zdrowotnej: 

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych
 • spełnienie wymagań klientów i wymagań wynikających z przepisów prawnych
 • prowadzenie badań profilaktycznych
 • zwiększenie zakresu oraz dostępności świadczeń diagnostycznych i medycznych
 • edukacja prozdrowotna pacjenta i jego rodziny
 • usprawnienie przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • dbanie o bezpieczeństwo informacji poprzez ochronę danych osobowych
 • poprawa warunków socjalno – bytowych oferowanych pacjentom korzystających z usług Zespołu
 • poprawa bezpieczeństwa pacjenta i pracownika
 • podnoszenie satysfakcji personelu z wykonywanej pracy

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • zwiększenie dostępności do usług medycznych
 • monitorowanie jakości  rozpoznawania  i  leczenia  chorób
 • udział we wszystkich możliwych do wykonania programach profilaktycznych
 • włączenie żywienia pacjenta i jego rodziny do procesu leczenia
 • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie wymagań standardów akredytacyjnych, standardów monitorowania i leczenia bólu oraz standardów opieki okołoporodowej i naturalnego karmienia piersią
 • dążenie do ciągłej poprawy kwalifikacji i motywacji wśród pracowników
 • utrzymanie w odpowiedniej sprawności aparatury medycznej
 • zapewnienie właściwej obsługi systemów informatycznych i zabezpieczenia danych przed utratą i przed dostępem osób nieuprawnionych
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta
 • przestrzeganie i uszanowanie praw pacjenta

Dyrekcja Zespołu zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka.

Dyrekcja Zespołu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się wymagań/kontekstu Zespołu.

W imieniu całego personelu i swoim własnym deklaruję realizację wyznaczonych celów jakościowych oraz doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
lek. Marek Haber

 

Sucha Beskidzka dnia 02 styczeń 2018

Wydanie IX