ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w zakresie których znajduje się proces leczenia, pielęgnacja i opieka oraz rehabilitacja wobec osób starszych, przewlekle chorych, osób z niepełnosprawnościami, które wymagają opieki, pielęgnacji lub rehabilitacji.

ul. Kasztanowa 17
34-220 Maków Podhalański

 

 

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 31 35
+48 33 872 31 45

 

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 31 30

 

 

zol@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy sekretariatu:
07:30 - 14:35

 

 

 
 

Personel:
Pielęgniarki - 17
Opiekun medyczny - 11
Ratownik medyczny -1
Asystent osoby niepełnosprawnej - 1
Sekretarka medyczna - 1
Mgr fizjoterapii - 4
Technik fizjoterapii - 1
Logopeda - 1
Psycholog - 3
Instruktor terapii zajęciowej - 1

 

 

Liczba łóżek:
66 łóżek

 

Osoby zarządzające jednostką

 
 

 

mgr piel. Renata Kachel

 

 Kierownik
Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

 

 

 

mgr piel. Grażyna Łyga

 
Z-ca Kierownika
Specjalista Pielęgniarstwa Geriatrycznego

 

 

Rodzaj wykonywanej działalności

 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz zapewnia kontynuację procesu leczenia dla osób, które nie wymagają hospitalizacji, tj.:

 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób wymagających stałej i długotrwałej opieki oraz pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki
 • osób, u których został zakończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego/operacyjnego – jednakże, u których ze względu na stan zdrowia oraz nabyte w trakcie zmagania się z chorobą – deficyty w zakresie samoobsługi i samoopieki w okresie rekonwalescencji wymagają profesjonalnej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie może objąć opieką:

 • chorych w ostrej fazie choroby psychicznej
 • uzależnionych (alkohol, narkotyki)
 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • dzieci

 

Zasady przyjęcia pacjenta do ZOL-u

 

 

Zakład przyjmuje pacjentów na podstawie posiadanego skierowania/wniosku.

Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może wystąpić osoba zainteresowana, opiekun, przedstawiciel ustawowy bądź lekarz zakładu opieki zdrowotnej.

Decyzja o przyjęciu pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zostaje podjęta i wydana przez kierownik tej jednostki w porozumieniu z lekarzem zakładu, w oparciu o wymaganą dokumentację i na podstawie skierowania/wniosku lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

Wymagane dokumenty

 
 • Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Wywiad pielęgniarski (wypełnia pielęgniarka środowiskowa lub pielęgniarka społeczna w szpitalu)
 • Kwalifikacyjna ocena pacjenta według zmodyfikowanej oceny skali BARTHEL (do przyjęcia do ZOL kwalifikowani są pacjenci posiadający od 0 do 40 pkt.)
 • Zgody pacjenta dotyczące objęcia opieką przez ZOL

Wymagane dokumenty można pobrać poniżej albo w zakładce : STREFA PACJENTA – DOKUMENTY.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 

 

Informacja dla osób odwiedzających

 

Odwiedziny pacjentów:

Poniedziałek-Piątek 13:00 – 19:00
Sobota 11:00 – 19:00
Niedziela i święta 11:00 – 19:00

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie oddziału dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć obuwie ochronne.

 

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

 

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych.

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA