POLITYKA ŚRODOWISKOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Celem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest ochrona zdrowia ludności.  Realizowana jest ona

w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, prowadzenie badań profilaktycznych i promowania zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, lecznictwa stacjonarnego, pomocy doraźnej poprzez ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości usług.

Organizacja dąży do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko we wszystkich obszarach działalności w ramach systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015.

Strategiczne cele organizacji:

  • zapobieganie zanieczyszczeniom zwłaszcza w obszarze dotyczącym odpadów medycznych
  • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi

Realizacja tych celów następuje poprzez:

  • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych, z zakresu ochrony środowiska, do których spełnienia organizacja się zobowiązała
  • postępowanie z odpadami, zgodnie z przyjętymi zasadami zwłaszcza w obszarze odpadów medycznych
  • monitorowanie i analizowanie zużycia zasobów naturalnych
  • podnoszenie świadomości z zakresu ochrony środowiska wśród personelu, pacjentów oraz dostawców
    i podwykonawców
  • promowanie idei ochrony środowiska
  • spełnianie zobowiązań dotyczących zgodności związanych z zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi.

Dyrekcja Zespołu zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze oddziaływania na środowisko podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka.

Dyrekcja Zespołu dokonuje okresowego przeglądu i weryfikuje Politykę środowiskową do zmieniających się wymagań/kontekstu Zespołu.

W imieniu całego personelu i swoim własnym deklaruję realizację wyznaczonych celów środowiskowych, ochronę środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom istotnym dla kontekstu Zespołu oraz doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
lek. Marek Haber

Sucha Beskidzka, dnia 02 styczeń 2018

Wydanie VIII