MEDYCZNE BAZY DANYCH
ISTOTNE ŹRÓDŁA INFORMACJI
TOWARZYSTWA NAUKOWE

aids.gov.pl

Witryna aids.gov.pl jest witryną Krajowego Centrum ds. AIDS – agendy działającej w imieniu Ministra Zdrowia od 1993 r.

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Witryna aotm.gov.pl jest witryną instytucji pełniącej funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia. Wśród jej głównych zadań znajduje się m.in.: gromadzenie i udostępnianie informacji o ocenach technologii medycznych, ich wynikach i rekomendacjach; opracowanie i weryfikacja ocen technologii medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które finansowane są ze środków publicznych; wydawanie rekomendacji ws. kwalifikacji świadczeń, zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczenia czy technologii medycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych; okreslanie taryf świadczeń; organizowanie szkoleń, itp.

 

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Witryna bm.cm.uj.edu.pl jest miejscem oferującym dostęp do wielu zbiorów, katalogów i cyfrowych baz danych wszystkich jednostek Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Witryna ckppip.pl jest witryną jednostki nadzorowanej przez Ministra Zdrowia. Prezentuje wiele istotnych informacji dotyczących kształcenia w ramach zawodu pielęgniarki i położnej. 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Witryna cmj.org.pl jest witryną jednostki Ministerstwa Zdrowia, która została powołana w 1994 r. Podstawowym jej celem jest inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Cel ten realizuje m.in. przez realizację szkoleń projakościowych dla personelu sektora ochrony zdrowia, prowadzenie procesu akredytacji placówek ochrony zdrowia w odniesieniu do przyjętych standardów jakości, monitorowanie wskaźników jakości ochrony zdrowia, ocenię jakości świadczeń wysokospecjalistycznych. W ramach swojej działalności CMJ określiła standardy jakości oraz zasady akredytacji placówek chcących wykazać zgodność z tymi standardami.

CzytelniaMedyczna.pl

Witryna czytelniamedyczna.pl oferuje dostęp do największej niepublicznej bazy publikacji medycznych i zaindeksowanych czasopism, jak np.: Medycyna Rodzinna, kwartalnik New Medicine, kwartalnik Nowa Medycyna, Nowa Pediatria, Nowa Stomatologia, Postępy Fizjoterapii, Postepy Nauk Medycznych.

Directory of Open Access Journals

Witryna doaj.org oferuje otwarty dostęp do wielotematycznej bazy danych zawierającej recenzowane czasopisma i artykuły z wielu dziedzin nauki, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych.

Główny Inspektorat Sanitarny

Witryna gov.pl/web/gis jest witryną centralnego urzędu administracji rządowej. Zadaniem urzędu jest kierowanie Państwową Inspekcją Sanitarną, inicjowanie i nadzorowanie czynności administracji rządowej zmierzających do zapobiegania i minimalizacji negatywnych skutków zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego. Główny Inspektor Sanitarny w szczególności nadzoruje, koordynuje i wytycza kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

HIVinfo.nih.gov

Witryna HIVinfo.nih.gov oferuje dostęp do najnowszych wytycznych dotyczących praktyki medycznej w zakresie HIV/AIDS, badań klinicznych dotyczących leczenia i profilaktyki HIV oraz innych informacji badawczych dla pracowników służby zdrowia, naukowców, osób dotkniętych HIV/AIDS i ogółu społeczeństwa.

Medycyna Praktyczna – portal dla lekarzy

Witryna mp.pl jest największym polskim centrum informacji medycznej dla lekarzy, propagatorem idei evidence-based medicine, a także współzałożycielem Polskiego Instytutu EBM. Witryna prezentuje wiele dziedzinowych, medycznych serwisów tematycznych oraz aktualnych wydarzeń w krajowym systemie zdrowotnyhm.

Medscape

Witryna medscape.com jest globalną platformą internetową dla lekarzy i pracowników służby zdrowia na całym świecie, oferującą najnowsze wiadomości medyczne, perspektywy ekspertów, informacje o lekach, terapiach i jednostkach chorobowych i in.

MEDserwis.pl

Witryna medserwis.pl jest ogólnopolskim portalem o tematyce medycznej.

Medyczna Platforma Edukacyjna

Witryna medycyna.org.pl umożliwia osobom reprezentującym zawody medyczne wypełnienie obowiązku kształcenia ustawicznego w sposób nowoczesny, a zarazem skuteczny i racjonalny ekonomicznie. Witryna zawiera interesujące treści w formie kursów on-line, interaktywnych wykładów i forum dyskusyjnego.  Rejestracja na MPE pozwoli zdobywać punkty edukacyjne i międzynarodowe punkty CME, które zostają wpisane do „Elektronicznego Indeksu”.

MedTube.pl

Witryna medtube.pl jest społecznościową platforma e-learningową dla lekarzy i profesjonalistów, z akcentem na treści multimedialne. Największa internetowa biblioteka profesjonalnych filmów medycznych wysokiej jakości, która jest tworzona przez samą globalną społeczność. Zasoby MEDtube to filmy z operacji, zabiegów, procedur, obrazy przypadków medycznych, atlasy, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje z konferencji, dokumenty, e-booki, szkolenia online (webinary), wytyczne z wszystkich specjalizacji, a także kursy e-learningowe i biblioteka e-booków, jak również bogaty kalendarz wydarzeń.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

Witryna antybiotyki.edu.pl jest platformą Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (NPOA), którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów narażonych w coraz większym stopniu na zakażenia wieloantybiotykoopornymi bakteriami a także na trudne w leczeniu pozaszpitalne inwazyjne zakażenia bakteryjne. Portal zawiera szereg istotnych informacji, m.in.: rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń, informacje dotyczące badania PPS HAI&AU.

Nursing.com.pl

Witryna nursing.com.pl jest profesjonalnym portalem dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych oraz studentów tych kierunków, szukających wiarygodnego, aktualnego źródła wiedzy i praktycznych informacji, przydatnych w codziennej pracy.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

Witryna osibialystok.pl jest portalem środowiska powstałeg w 1999 r. z inicjatywy pielęgniarek operacyjnych z bloku operacyjnego chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.

Termedia

Witryna termedia.pl jako serwis z aktualnościami z zakresu ochrony zdrowia na bieżąco dostarcza aktualnych wiadomości branżowych. Ułatwia wszystkim zainteresowanym medycyną dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych oraz oferuje dostęp do portali medycznych o sprecyzowanym profilu tematycznym, opracowywanych przez zespoły fachowców na podstawie międzynarodowych czasopism specjalistycznych, np.: www.edermatologia.pl, www.eonkologia.pl, www.egastroenterologia.pl, www.ereumatologia.pl, www.epulmonologia.pl

Pokonać Sepsę

Witryna pokonacsepse.pl jest portalem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”. 

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Witryna pfed.org.pl jest portalem Federacji powstałej w 2006 r. z inicjatywy osób aktywnie zajmujących się pacjentami chorymi na cukrzycę i ich rodzinami. Założyciele PFED to pielęgniarki i dietetycy pracujący na co dzień w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu oraz w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii SPCSKAM w Warszawie. 

Portal Pielęgniarek i Położnych

Witryna pielegniarki.info.pl jest miejscem informującym o bieżących sprawach istotnych w zawodzie pielęgniarki i położnej. Portal jest także miejscem wymiany opinii i poglądów na temat polskiego pielęgniarstwa i położnictwa

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Witryna pspe.pl jest platformą informacyjną dla środowiska pielęgniarek epidemiologicznych. Oficjalnym czasopismem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych jest Pielęgniarka Epidemiologiczna Informator

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Witryna pspp.eu jest platformą informacyjną dla środowiska pielęgniarek pediatrycznych skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Pediatrycznych, funkcjonującym od 2004 r. 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Witryna pspo.pl jest platformą organizacji zrzeszającej pielęgniarki opiekujące się pacjentami z chorobą nowotworową, pracujących w ośrodkach i oddziałach onkologicznych na terenie całego kraju. Oficjalnym czasopismem Stowarzyszenia jest Pielęgniarstwo Onkologiczne w Praktyce

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Witryna anestezjologia.org.pl jest witryną lekarskiego stowarzyszenia naukowego, zrzeszającego lekarzy anestezjologów. Oficjalnym czasopismem Towarzystwa jest Anaesthesiology Intensive Therapy

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Witryna ptchp.pl jest witryną lekarskiego stowarzyszenia naukowego, założonego w roku 1934 jako Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą, zrzeszającego pulmonologów oraz osoby posiadające wyższe wykształcenie związane z ochroną zdrowia w zakresie chorób płuc i gruźlicy. Oficjalnymi czasopismami Towarzystwa są „Advances in Respiratory Medicine” oraz „Pneumonologia Polska”. W obu tytułach publikowane są wyniki badań z zakresu pneumonologii, informacje o zdobyczach i postępie naukowym w tych dziedzinach.

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

Witryna ptg-e.org.pl jest witryną lekarskiego stowarzyszenia naukowego, założonego w roku 1909 jako Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów, w tym dostęp do szeregu wytycznych oraz materiałów szkoleniowych.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Witryna ptkardio.pl jest witryną lekarskiego stowarzyszenia naukowego założonego w 1954 r. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów, w tym dostęp do szeregu wytycznych oraz materiałów szkoleniowych. Strona oferuje dostęp do Multimedialnej Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwo Kardiologicznego. Oficjalnym recenzowanym czasopismem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest Kardiologia Polska.

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

Witryna medycynapaliatywna.org jest witryną lekarskiego stowarzyszenia naukowego założonego w 2002 r. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów, w tym dostęp do szeregu wytycznych oraz materiałów szkoleniowych. Oficjalnym recenzowanym czasopismem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej jest  Medycyna Paliatywna.

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

Witryna neonatologia.edu.pl jest witryną lekarskiego stowarzyszenia naukowego. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów, w tym dostęp do szeregu wytycznych oraz materiałów szkoleniowych.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii

Witryna ptpaio.pl jest witryną środowiska pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej terapii. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów. 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych

Witryna ptpn.pl jest witryną środowiska pielęgniarek neurologicznych. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów. Oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych jest  Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Witryna ptp.edu.pl jest witryną lekarskiego stowarzyszenia naukowego założonego w 1908 r. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów, w tym dostęp do szeregu wytycznych oraz materiałów szkoleniowych. Oficjalnymi recenzowanymi czasopismami Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego są  Pediatria Polska oraz Przegląd Pediatryczny.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Witryna ptpop.pl jest witryną Towarzystwa działającego od 2006 r. 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

Witryna pptpipn.pl jest witryną powstałą w 2013 roku z inicjatywy środowiska łódzkich pielęgniarek i położnych neonatologicznych. Siedzibą Towarzystwa jest Instytut Centrum Zdrowia Matki – Polki w Łodzi.

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

Witryna ptpr.org.pl jest witryną środowiska pielęgniarstwa ratunkowego. 

 

Polskie Towarzystwo Położnych

Witryna ptpol.pl jest witryną Towarzystwa powstałego w 1999 r. . Głównym celem Towarzystwa jest podnoszenie profesjonalnego poziomu jakości opieki położniczej i w chorobach kobiecych, doskonalenie zawodowe położnych, zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia, współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną, przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej, reprezentowanie interesów ogółu polskich położnych.

 

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Witryna ptreh.com jest witryną stowarzyszenia naukowego założonego w 1989 r. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów, w tym dostęp do szeregu wytycznych oraz materiałów szkoleniowych. Oficjalnym recenzowanym czasopismem jest kwartalnik Postępy Rehabilitacji.

Polskie Towarzystwo Urologiczne

Witryna https://www.pturol.org.pl/ pturol.org.pl jest witryną stowarzyszenia naukowego i społeczno-zawodowego założonego w 1949 r. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów, w tym dostęp do szeregu wytycznych oraz materiałów szkoleniowych. Oficjalnymi czasopismami Towarzystwa są Central European Journal of Urology (dawniej Urologia Polska) oraz Przegląd Urologiczny.

PubMed

Witryna pubmed.ncbi.nlm.nih.gov jest angielskojęzyczną wyszukiwarką w internetowych bazach danych, obejmującą artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Zapewnia bezpłatny dostęp do artykułów znajdujących się w bazie MEDLINE oraz niektórych artykułów z czasopism nienależących do niej. PubMed zapewnia również dostęp do związanych z tematem artykułu stron internetowych, a także linkuje do innych projektów NCBI.

Ratownik-med.pl

Witryna ratownik-med.pl jest witryną dla specjalistów utworzoną w 2005 r. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów, w tym dostęp do branżowych aktualności, szeregu wytycznych oraz materiałów szkoleniowych.

Rzecznik Praw Pacjenta

RynekZdrowia

Witryna rynekzdrowia.pl jest jednym z największych ogólnopolskich portali branżowych. Codzienny serwis informacyjny skierowany do kadry menedżerskiej szeroko pojętego sektora medycznego oraz lekarzy wszystkich specjalności. Tematyka portalu RynekZdrowia.pl skupia się na nowoczesnych metodach finansowania i zarządzania w sektorze medycznym, a także doniesieniach o najnowszych osiągnięciach medycyny i trendach terapeutycznych. Stanowi prestiżowe forum wymiany poglądów dotyczących organizacji, finansowania i zarządzania medycyną, a także najnowszych trendów terapeutycznych. Ważnym elementem portalu są serwisy tematyczne dedykowane najważniejszym dziedzinom medycyny – redagowane we współpracy z autorytetami naukowymi, zawierające najnowsze doniesienia kliniczne, informacje o przełomowych terapiach, wywiady branżowe, a także relacje z konferencji i seminariów.

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Witryna shl.org.pl jest witryną organizacji pozarządowej działającej od 1997 r. Stowarzyszenie zrzesza członków reprezentujących różne grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, inicjuje projekty badawcze, promuje nowoczesne rozwiązania technologiczne dla placówek ochrony zdrowia, umożliwia prezentację i publikację wyników projektów realizowanych przez swoich członków i ich współpracowników.

Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią

Witryna laktacja.pl jest witryną organizacji pozarządowej powołanej w 1992 r. przy współudziale Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Polskiego Komitetu UNICEF oraz Instytutu Matki i Dziecka. Główne cele KUKP obejmują popularyzację karmienia naturalnego poprzez wdrażanie zasad prawidłowego karmienia piersią noworodków, niemowląt i małych dzieci oraz wprowadzenia w życie wszystkich artykułów Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i późniejszych odpowiednich rezolucji Zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia. Komitet podejmuje wiele inicjatyw o charakterze edukacyjnym, popularyzującym wiedzę oraz prowadzi aktywność wydawniczą.

Szczepienia.Info

Witryna szczepienia.pzh.gov.pl powstał z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH- Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii w 2007 r. Powstanie portalu było związane z planem WHO utworzenia sieci portali informujących o bezpieczeństwie szczepień w różnych językach europejskich (Vaccine Safety Network). Portal posiada akredytację WHO i został dodany do listy stron internetowych polecanych jako informujące o szczepieniach w sposób rzetelny i wiarygodny. Portal jest również wymieniany jako wiarygodne źródło informacji na Europejskim Portalu Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejskiej Agencji Leków. Informacje prezentowane na portalu są adresowane do odbiorcy ogólnego i profesjonalistów medycznych.

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Witryna tchp.pl jest witryną lekarskiego stowarzyszenia naukowego założonego. Prezentuje istotne dziedzinowe informacje dla specjalistów, w tym dostęp do szeregu wytycznych oraz materiałów szkoleniowych. Oficjalnym czasopismem Towarzystwa jest  Polski Przegląd Chirurgiczny.

World Health Organization

Witryna who.int jest portalem organizacji wyspecjalizowanej ONZ odpowiedzialnej za zdrowie publiczne, w tym za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in.: ustalanie norm i standardów, tworzenie polityki zdrowotnej opartej na wiedzy naukowej, zarzadzanie kryzysami zdrowotnymi, monitorowanie i ocenę światowych tendencji zdrowotnych.

ViaMedica

Witryna viamedica.pl jest serwisem udostępniającym wiele czasopism z zakresu różnych dziedzin medycyny, zarówno klinicznej, jak i eksperymentalnej.