DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

dla strony podmiotowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

WSTĘP DEKLARACJI

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Zespołu / BIP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej (ZOZ).

DANE TELEADRESOWE

Telefon: +48 33 872-33-16

Fax: +48 33 872-31-01

E-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl

Adres korespondencyjny: ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

www.zozsuchabeskidzka.pl

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2006-11-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-12

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona podmiotowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ZOZ.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Sadowski
e-mail: masad@zozsuchabeskidzka.pl
Telefon: +48 33 872-32-67

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej: ul Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Zadania Zespołu realizowane są również w następujących lokalizacjach komórek organizacyjnych:

  • Kasztanowa 17, 34-220 Maków Podhalański
  • Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański
  • Piłsudskiego 79, 34-240 Jordanów
  • Handlowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.