PRAWA PACJENTA

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Osobom ubezpieczonym, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do złożenia skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Więcej informacji na stronie: www.bpp.gov.pl 

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00

Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00

Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Bezpłatna infolinia: 800 190 590

 

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta informuje m.in. o:

 • prawach jakie przysługują pacjentom, w tym przysługujących w konkretnej opisanej przez pacjenta sprawie,
 • sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu m.in. wskazuje praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw; instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać problem,
 • pomaga rozwiać wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjenta,
 • zasadach korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
 • szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • drogach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • tym jak złożyć sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • funkcjonowaniu wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • możliwościach zgłaszania działań niepożądanych leków.

 

Infolinie Narodowego Funduszu Zdrowia informują m.in. o:

 • danych teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ,
 • danych teleadresowych placówek NFZ,
 • zasadach korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zasadach i miejscach udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta,
 • zasadach udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumentach potwierdzających prawo do świadczeń, systemu e-WUŚ, systemu ZIP, wysokości składki,
 • zasadach uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej,
 • zasadach korzystania i miejscach wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW PRAW PACJENTA

 

Pacjenci, którzy uznają, że w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ZOZ Sucha Beskidzka mogło dojść do naruszenia przysługujących im praw pacjenta mogą zwrócić się do Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta.

 

Do zadań Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta należy w szczególności:

 • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w ZOZ Sucha Beskidzka,
 • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji naruszania praw pacjentów,
 • analiza skarg i wniosków pacjentów,
 • współpraca z Dyrekcją Szpitala w procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
 • współpraca z Kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta.

 

Kontakt z Pełnomocnikiem szpitalnym możliwy jest  pod numerem tel. 668 312 943, w dni robocze w godz. 8.00-15.00.