AKTUALNOŚCI

Otwarcie Oddziału Dziennego Chemioterapii Onkologicznej

06/12/2018

5.12.2018 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Dziennego Chemioterapii Onkologicznej w nowej lokalizacji.

Zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Dzienny Oddział Chemioterapii Onkologicznej Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na działce nr ewid.10180/16 – obręb Sucha Beskidzka”  zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12 Oś Priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowanie w okresie 01.06-31.10.2018 r. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z prac remontowych: http://www.zozsuchabeskidzka.pl/modernizacja-projekt-informacje-2/ (zakładka: POSTĘPY PRAC)

Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę i modernizację części niewykorzystywanego budynku pralni z przeznaczeniem na nową siedzibę Oddziału Dziennego Chemioterapii wraz z częścią ambulatoryjną (tj.: Poradnia Onkologiczna i Chemioterapii Onkologicznej). Zakres objął prace rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego, w tym tabletów medycznych i oprogramowania medycznego oraz mebli medycznych.

Do głównych problemów infrastrukturalnych, których zniwelowaniu służyła realizacja zadania należały:

-zbyt mała powierzchnia do rozwoju skali działalności (O. Dzienny Chemioterapii działa na 64 m², bez możliwości rozbudowy w dotychczasowej lokalizacji),

-dysfunkcjonalny układ oraz wielkość pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych (zbyt małe powierzchnie w części pobytowej pacjentów, nieergonomiczne pomieszczenia konsultacyjno-zabiegowe, niezapewniająca intymności organizacja stanowisk chemioterapii,

-brak bezpośredniego dostępu do zaplecza sanitarnego w części sal chorych.

Przebudową objęta została powierzchnia użytkowa 246 m²; kubatura 1 494,45 m³. W zakresie prac budowlanych wyburzone zostały ściany działowe, wykonane przekłucia w ścianach konstrukcyjnych, poszerzone wejścia do budynku, skute warstwy posadzkowe, zdemontowana stolarka, a także wymienione wszystkie instalacje. Zamontowana została nowa stolarka, podwieszane sufity, położone tynki, pomalowane ściany, ułożone wykładziny z PCV.

Docelowo oddział wyposażony będzie w 9 stanowisk do chemioterapii, pokój zabiegowy (ze stanowiskiem EKG oraz stanowiskiem pobrań materiału do badań), pomieszczenia towarzyszące (zaplecze socjalne, szatnie pacjentów, węzeł sanitarny, brudownik) oraz część poradnianą (z gabinetem poradni onkologicznej, gabinetem lekarskim). W ramach zadania Oddział wyposażony będzie w sprzęt i aparaturę specjalistyczna, m.in.: fotele do chemioterapii z oprzyrządowaniem, pompy infuzyjne, kardiomonitory, wózki do transportu chorych, aparaty EKG, defibrylator, myjko-dezynfekator, pulsoksymetry, oprogramowanie do obsługi cytostatyków, etc.

Koszty realizacji części projektu dotyczącego Oddziału Dziennego Chemioterapii Onkologicznej: – 2 000 000, 00 zł

Źródła finansowania zadania:

1 000 000, 00 zł – dofinansowanie z UE + BP // 1 000 000, 00 zł – środki własne

Zakres stacjonarnych robót i wyposażenia: – roboty budowlane – 1 700 000, 00 zł // – sprzęt medyczny – 181 000, 00 zł // – meble – 119 000, 00 zł

Dziękujemy wszystkim zgromadzonym za przybycie, a w szczególności Panu Staroście Suskiemu Józefowi Bałosowi, członkom Rady Społecznej i Rady Powiatu, Panu Burmistrzowi Stanisławowi Lichosytowi, przedstawicielstwu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Dyrektorom okolicznych szpitali, którzy uświetnili tą uroczystość.

Dyrekcja ZOZ Sucha Beskidzka