ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa mebli (wyposażenia) dla Oddziału Neonatologicznego i Położniczego – II postępowanie

Opis: Dostawa mebli (wyposażenia) dla Oddziału Neonatologicznego i Położniczego – II postępowanie w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 06/05/2020
Termin składania ofert: 21/05/2020
Oznaczenie: BZP 537136-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 05/06/2020