PROJEKTY ZREALIZOWANE

POPRAWA BILANSU ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW ZOZ

04/02/2020

POPRAWA BILANSU ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW SZPITALA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych

POPRAWA BILANSU ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW ZOZ SUCHA BESKIDZKA

Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje projekt „Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3  Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Kwota projektu ogółem: 6 939 378, 82 PLN w tym:

a) kwota dofinansowania:

  • Współfinansowanie UE: 2 693 647, 99 PLN

b) wkład własny:  4 245 730,83 PLN

Projekt jest kontynuacją działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W zakresie realizacji projektu zaplanowano termomodernizację budynku głównego Szpitala, Stacji Dializ oraz budynku Patomorfologii.

Cel projektu: Zwiększenie poziomu efektywności energetycznej jest podstawą modelu energooszczędnej gospodarki, który wprowadzony został przez Unię, a który skutecznie wprowadzony jest przez podmioty działające w poszczególnych gospodarkach państw członkowskich. Wnioskodawca dążąc do implementacji unijnych przepisów i jak najlepszego wdrożenia tego modelu w wymiarze lokalnym postanowił zrealizować projekt, którego głównym celem jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju i poprawa jakości życia mieszkańców regionu podhalańskiego poprzez uwzględnianie aspektów nowoczesnego sektora energetycznego.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę poziomu jakości życia wielu osób.

Z jednej strony projekt pozytywnie wpływie na warunki przebywania w Szpitalu dla pacjentów, jak i personelu, oraz ograniczy koszty działania ZOZ. Z drugiej natomiast, realizacja projektu oznaczać będzie wymierne korzyści dla środowiska, a spadek stopnia zanieczyszczenia powietrza przełoży się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu suskiego,  jak i subregionu podhalańskiego.

 

Realizacja projektu jest uzasadniona nawarstwieniem problemów związanych z jednej strony ze złym poziomem efektywności energetycznej budynku, a z drugiej koniecznością podjęcia kroków na rzecz poprawy stanu powietrza.

Zanieczyszczenia zawarte w powietrzu w znaczący sposób wpływają na zdrowie ludzi powodując wiele dolegliwości układu oddechowego. Najbardziej narażone grupy do dzieci, kobiety w ciąży osoby starsze, a także osoby z chorobami układu oddechowego albo krążenia. Zły stan powietrza skutkuje również bardzo wysokim poziomem śmiertelności na choroby nowotworowe, a sytuacja ta na przestrzeni ostatnich lat uległa pogorszeniu, zarówno w skali kraju, województwa małopolskiego jak i w powiatu suskiego.

U przyczyn konieczności realizacji projektu leży również potrzeba poprawy efektywności energetycznej obiektu. Obecnie Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ponosi bardzo wysokie koszty związane z przygotowaniem oraz transportem ciepła przeznaczonego na ciepłą wodę, centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne. Przeprowadzony audyt energetyczny wykazał znaczne utraty ciepła wynikające z regulacji w budynkach i z przesyłu w budynkach. Ogólna sprawność instalacji ciepłowniczej i grzewczej wykazana w audycie jest również dość niska.

Reasumując, obecny stan powoduje problemy po stronie Szpitala jak również problemy po stronie beneficjentów pośrednich, które związane są z wysokim stopniem zanieczyszczenia powietrza a skutkujące wysokim stopniem zachorowalności na choroby układu oddechowego i nowotwory, co bezpośrednio ma przełożenie na poziom aktywności ekonomicznej ludności i rozwój przedsiębiorczości.

AKTUALNOŚCI W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

POPRAWA BILANSU ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW SZPITALA

POPRAWA BILANSU ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW SZPITALA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI SANITARNYCH Zespół Opieki Zdrowotnej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn."Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala...

STAN OBECNY

Budynek ZOZ w Suchej Beskidzkiej składa się z budynku głównego podzielonego na bloki A, B, C i D, budynku stacji dializ, budynku patomorfologii oraz kompleksu budynków technicznych.

Projekt zostanie zrealizowany w budynku głównym, budynku stacji dializ oraz w budynku patomorfologii.

Budynek główny to częściowo podpiwniczony ośmiokondygnacyjny obiekt o tradycyjnej konstrukcji murowanej (1983 r.) Powierzchnia netto budynku wynosi 17 325 m2, a kubatura części ogrzewanej 55 762 m3. W budynku znajduje się 200 lokali, użytkowanych przez blisko 594 osoby. W znacznym stopniu przeprowadzone zostały już nim prace termomodernizacyjne, tj.: ocieplono ściany, stropy oraz wstawiono okna zespolone PCV. Również wentylacja grawitacyjna i mechaniczna spełnia oczekiwania użytkowników. Zapewnienie kompleksowości działań w kierunku zmaksymalizowania redukcji zużycia energii oraz efektów prośrodowiskowych wymaga jednak podjęcia dalszych działań w kierunku modernizacji systemu grzewczego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Budynek stacji dializ (1983 r.) to budynek dwukondygnacyjny o tradycyjnej konstrukcji murowanej (pustak skawiński) i z pełnym stropem. W tej samej technologii został wykonany budynek patomorfologii. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w budynku stacji dializ to 437 m2, a jego kubatura wynosi 1928 m3; w przypadku budynku patomorfologii jest to odpowiednio – 329m2 i 1531 m3. W budynkach znajduje się 15 lokali – stacja dializ, 21 lokali – patomorfologia, które użytkowane są przez 12 osób. Także i tutaj w obu budynkach podjęto wcześniej prace termomodernizacyjne: ocieplono ściany i stropy, zastosowano okna zespolone PCV. Maksymalizacja korzyści energetycznych wymaga dalszych działań, co może zostać osiągnięte m.in. poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej i kotłowni.

Stan obecnie użytkowanych instalacji – ciepłej wody i cyrkulacji, centralnego ogrzewania, budynku kotłowni– również wymaga podjęcia kompleksowych prac modernizacyjnych.

PLANOWANE EFEKTY

Przeprowadzenie kompleksowych działań w projekcie pozwoli na lepsze gospodarowanie energią. Stworzenie lepszej izolacji rurociągów czy zmiana kotła parowego na wodny, pozwoli na ograniczenie strat ciepła. Również uwzględnienie urządzeń regulujących temperaturę pozwoli na lepsze zarządzanie wytworzoną energią. Ponadto, uszczelnienie instalacji wyeliminuje ryzyko przeciekania.

Przeprowadzenie wszystkich opisanych w projekcie prac umożliwi zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków. Inwestycja przełoży się również na mniejsze zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Realizacja projektu pozwoli bowiem na wzrost sprawności systemu grzewczego, zarówno w zakresie sprawności wytwarzania, jak i sprawności przesyłania.

Realizacja projektu pozwoli bowiem na: * oszczędność energii cieplnej – 1009,77 GJ/rok * oszczędność energii elektrycznej – 105,29 MWh/rok

  • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną- o 2920929,41 kWh/rok
  • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową – o 8904,69 GJ/rok
  • zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych o 44,60%
  • redukcję emisji pyłów PM10 o 46,19%
  • redukcję emisji pyłów PM2.5 o 46,19%

Tak znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pozwoli na znaczną poprawę stanu środowiska. Bezpośrednio przełoży się to na spadek liczby zachorowań na choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz nowotwory. Lepszy stan zdrowia mieszkańców oznacza wzrost ich aktywności zawodowej. Będą mogli łatwiej podjąć pracę, także u tych pracodawców, u których obecnie ze względu na problemy zdrowotne nie mogliby podjąć pracy z uwagi na zbytnie obciążenie dla organizmu. Wzrost aktywności ekonomicznej ludności będzie przejawiać się również wzrostem nowozarejestrowanych podmiotów, a także spadkiem liczby podmiotów kończących działalność gospodarczą.

POSTĘPY PRAC