ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przebudowę pomieszczeń IV piętra Szpitala w Suchej Beskidzkiej ( Oddział Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy wraz z Blokiem Porodowym) roboty dodatkowe

Opis: Przebudowę pomieszczeń IV piętra Szpitala w Suchej Beskidzkiej ( Oddział Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy wraz z Blokiem Porodowym) roboty dodatkowe w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 17/12/2019
Termin składania ofert: 02/01/2020
Oznaczenie: BZP 636589-N-2019
Ostatnia aktualizacja: 07/01/2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI: