W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w dniach  28.07-22.08.2021 r. przeprowadził anonimowe badanie ankietowe, w którym pytano pacjentów, osoby odwiedzające oraz personel, co zmieniliby na oddziałach, opierając się na swoich doświadczeniach i wiedzy.
Intencją autorów badania było zidentyfikowanie najpilniejszych, choć może nie zawsze oczywistych dla zarządzających, potrzeb związanych z warunkami hospitalizacji.

Działanie to finansowane jest ze środków Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską (Grant Agreement number: 857790 — EcoQUIP Pliis-COS-PP)-2018-2-01).

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

In search of the best solutions, the healthcare team in Sucha Beskidzka on 28.07-22.08.2021 conducted an anonymous survey in which patients, visitors and staff were asked what they would change in the wards based on their experience and knowledge.
The intention of the authors of the study was to identify the most urgent needs related to the conditions of hospitalization, although perhaps not always obvious to the management.

This action is financed by the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) under the powers delegated by the European Commission (Grant Agreement number: 857790 – EcoQUIP Pliis-COS-PP) -2018-2-01).

W badaniu ankietowym uzyskano 223 odpowiedzi, w tym 67 to zgłoszenia z innych podmiotów leczniczych.
LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

In the survey, 223 responses were obtained, including 67 reports from other medical entities.

  • ODPOWIEDZI PACJENTÓW // RESPONSE OF PATIENTS 49,2% 49,2%
  • ODPOWIEDZI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH // RESPONSE OF VISITORS 24,6% 24,6%
  • ODPOWIEDZI PERSONELU SZPITALA // RESPONSE OF HOSPITAL STAFF 26,2% 26,2%

CAŁKOWITA LICZBA ODPOWIEDZI // TOTAL NUMBER OF ANSWERS

W celu zapewnienia jak największej swobody wypowiedzi, w kwestionariuszu wykorzystano pytania otwarte.
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie obszarów i istotnych elementów funkcjonowania szpitala wymagających ich zdaniem zmian.
Wyniki ankiety dają ogólny pogląd na temat obszarów wymagających zmian na podstawie liczby uzyskanych odpowiedzi.
Dzięki takiemu zabiegowi możliwa była relatywnie łatwa identyfikacja tych kwestii, które są widoczne i ważne dla
użytkowników oddziałów i uwzględnienie ich w działaniach projektu (przyszły remont).
Wyniki badania przedstawiono w tabelach poniżej, umieszczając pytania zgodnie z częstością wskazań.
LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

In order to ensure the greatest possible freedom of expression, open-ended questions were used in the questionnaire.
The respondents were asked to indicate areas and important elements of the hospital’s functioning that, in their opinion, require changes.
The survey results give an overview of the areas for change based on the number of responses received.
Thanks to this, it was possible to relatively easily identify those issues that are visible and important to the users of
departments and take them into account in the activities of the project (future renovation).
The results of the study are presented in the tables below, listing the questions according to the frequency of indications.

Przeprowadzone badanie ankietowe z jednej strony potwierdziło wcześniejsze obserwacje zespołu projektowego
EcoQUIP+.
Z drugiej – pokazało pewną hierarchię problemów do rozwiązania.
Należy mieć nadzieję, że planowany remont pozwoli rozwiązać lub w odczuwalny sposób zminimalizować te niedogodności.
LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

On the one hand, the survey conducted confirmed the earlier observations of the EcoQUIP + project team.
On the other hand, it showed a certain hierarchy of problems to be solved.
It is to be hoped that the planned renovation will solve or noticeably minimize these inconveniences.