PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Procure4Health

01/06/2022

Procure4Health

Healthcare Innovation Procurement Network

Sieć Zamówień na Innowacje w Ochronie Zdrowia

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest jednym z członków założycieli konsorcjum składającego się z grupy publicznych i prywatnych  zamawiających z sektora ochrony zdrowia w Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych oraz stowarzyszeń, firm i organizacji non-profit, którzy są beneficjentami grantu w ramach działania

 

Healthcare Innovation Procurement Network – Procurement4Health 

 

Działanie to finansowane jest ze środków European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską
(Grant Agreement number: Project: 101057209 — Procure4Health — HORIZON-HLTH-2021-CARE-05)

 

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

The Health Care Team in Sucha Beskidzka is one of the founding members of a consortium consisting of a group of public and private contracting entities from the healthcare sector in the European Union and associated countries, as well as associations, companies and non-profit organizations, who are beneficiaries of the grant under the action

 

Healthcare Innovation Procurement Network – Procurement4Health

 

This activity is financed by the European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
under the powers delegated by the European Commission
(Grant Agreement number: Project: 101057209 – Procure4Health – HORIZON-HLTH-2021-CARE-05)

KOORDYNATOR PROJEKTU
PROJECT COORDINATOR

 

 

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE
FOUNDING MEMBERS

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Polska

ZENIT ZENTRUM FUR INNOVATION UND TECHNIK IN NORDRHEIN-WESTFALEN GMBH Niemcy

RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS IDF Francja

SYKEHUSINNKJOP HF Norwegia

CORVERS PROCUREMENT SERVICES BV Niderlandy

TICBIOMED TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LA SALUD EN LA REGION DE MURCIA ASOCIACION (TICBIOMED) Hiszpania

HEALTH CARE WITHOUT HARM EUROPE Belgia

INNOVATION SKANE AB Szwecja

EMPIRICA GESELLSCHAFT FUR KOMMUNIKATIONS UND TECHNOLOGIEFORSCHUNG MBH Niemcy

SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE SL Hiszpania

Turkiye Cumhuriyeti Saglik Bakanligi Turcja

SERVIZO GALEGO DE SAUDE (SERGAS) Hiszpania

SPMS – SERVICOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE EPE Portugalia

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE Polska

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONEE GLI ACQUISTI S.P.A. Włochy

SERVICIO ARAGONES DE SALUD Hiszpania

SIHTASUTUS POHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA Estonia

5 YGIONOMIKI PERIFERIA THESSALIAS & STEREAS ELLADAS Grecja

REGION VASTERBOTTEN Szwecja

ATRYS PORTUGAL CENTRO MEDICO AVANCADO SA Portugalia

REGION HOVEDSTADEN Dania

MERCURHOSP Belgia

Członkowie konsorcjum mogą pochwalić się dużym doświadczeniem w zakresie innowacyjnych zamówień publicznych (PPI, PCP i Innovation Partnership), finansowanych przez KE lub podmioty krajowe czy regionalne.

The members of the consortium can boast extensive experience in the field of innovative public procurement (PPI, PCP and Innovation Partnership), financed by the European Commission or national or regional entities.

CEL PROJEKTU
PROJECT OBJECTIVE

Nadrzędnym celem inicjatywy Procure4Health jest utworzenie i prowadzenie sieci europejskich zamawiających z sektora służby zdrowia i opieki społecznej, odpowiedzialnych za wdrażanie innowacji w tym zakresie na poziomie UE i krajach stowarzyszonych, w celu określenia wspólnych potrzeb i rozwijania solidnych strategii zamówień w zakresie innowacji – w celu wdrożenia PCP, PPI lub Partnerstw innowacyjnych opartych na wynikach ogólnoeuropejskich konsultacji rynkowych – które zostaną przełożone na konkretne plany działania w zakresie zamówień na badania i rozwój oraz innowacyjnych rozwiązań, które w rezultacie poprawią usługi świadczone ich pacjentom i obywatelom. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE
DETAILED GOALS

O1. Uruchomienie, prowadzenie i konsolidacja sieci zamawiających.
Stworzenie gruntu pod sieć zorientowaną na społeczność, która zapewni odpowiednie środowisko dla dzielenia się wiedzą, współpracy i rozwijania innowacyjnych podejść do zamówień publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym. Uczestnicy sieci będą zaszczepiać i pielęgnować społeczność we własnych sieciach i aktywnie dążyć do tworzenia wartości dodanej, a tym samym zwiększania trwałości sieci.

O2. Uwzględnianie transgranicznych zamówień na innowacje w europejskim sektorze służby zdrowia i opieki społecznej. 
Przygotowanie gruntu pod przyszłe projekty zamówień innowacyjnych dla powszechnych i nietypowych potrzeb publicznych i prywatnych zamawiających, ale także zaangażowanie szerszego ekosystemu służby zdrowia i opieki społecznej interesariuszy kluczowych dla powodzenia zamówień innowacyjnych, takich jak płatnicy/ubezpieczyciele zdrowotni, przemysł, badania instytucje, organizacje zajmujące się opracowywaniem norm, pracownicy służby zdrowia i obywatele w ramach okołounijnych konsultacji rynkowych.

O3. Dostawa zrównoważonych usług wsparcia.
Oferowanie konkretnych usług oraz zaufanych narzędzi i materiałów, koncentrując się na umożliwieniu dialogu między zainteresowanymi stronami, partnerstwie i współpracy, wymianie i dzieleniu się wiedzą, twinningu, szkoleniach i budowaniu zdolności oraz wspólnym planowaniu działań związanych z innowacyjnymi zamówieniami.

O4. Utworzenie planu działania.
Osiągnięcie wspólnego rozumienia innowacyjnych zamówień publicznych, które odzwierciedla priorytety zamawiających, prezentuje bariery do pokonania, oraz konsoliduje je we wspólnym planie działania, który jest powszechnie akceptowany, przestrzegany i przyjmowany przez zamawiających w całej Europie.

O5. Projektowanie zrównoważonego mechanizmu sieciowego.
Przygotowanie gruntu pod uczynienie z sieci Procure4Health zrównoważonego mechanizmu współpracy w zakresie przyszłych zamówień na innowacje.

O6. Wkład w politykę i strategię rozwoju UE.
Zebranie odpowiednich spostrzeżeń edukacyjnych uzyskanych w trakcie projektu i przełożenie ich na stanowisko w sprawie polityki zamówień publicznych i zrównoważonych strategii zamówień w zakresie innowacji dla europejskich decydentów politycznych i interesariuszy.

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

PROJECT OBJECTIVE
CEL PROJEKTU

The overarching goal of the Procure4Health initiative is to create and run European networks of procurers in the health and social care sector, responsible for implementing innovations in this field at EU and associated countries level, to identify common needs and develop sound innovation procurement strategies – to implement PCP, PPI or Innovation Partnerships based on the results of pan-European market consultations – which will be translated into concrete roadmaps for research and development procurement and innovative solutions that will ultimately improve the services provided to their patients and citizens.

DETAILED GOALS
CELE SZCZEGÓŁOWE

O1. Launching, running and consolidating procuring networks.
Laying the groundwork for a community-oriented network that will provide the right environment for knowledge sharing, collaboration and the development of innovative approaches to public procurement at local, regional, national and EU level. Network participants will instill and nurture a community within their own networks and actively seek to create added value and thereby increase network sustainability.

O2. Addressing cross-border innovation procurement in the European health and social care sector.
Setting the stage for future innovation procurement projects for common and atypical needs of public and private procurers, but also engaging the wider health and social care ecosystem with key stakeholders for the success of innovation procurement, such as health payers/insurers, industry, research institutions, standards development organisations, healthcare professionals and citizens in EU-wide market consultations.

O3. Delivery of sustainable support services.
Offer specific services and trusted tools and materials, focusing on enabling stakeholder dialogue, partnership and collaboration, knowledge exchange and sharing, twinning, training and capacity building, and joint planning of innovation procurement activities.

O4. Create an action plan.
Achieving a common understanding of innovative public procurement that reflects procurers’ priorities, presents barriers to overcome, and consolidates them into a common action plan that is widely accepted, respected and embraced by procurers across Europe.

O5. Designing a sustainable network mechanism.
Prepare the ground for making the Procure4Health network a sustainable collaborative mechanism for future innovation procurement.

O6. Contribution to EU development policy and strategy.
Gather relevant learning insights from the project and translate them into a position paper on public procurement policy and sustainable innovation procurement strategies for European policy makers and stakeholders.

 

 

Więcej informacji na stronie projektu: