PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

MSIM

09/07/2021

MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ

MSIM

MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ

MSIM

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w dniu 4 czerwca 2018 r. podpisał umowę o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn.:
„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu (partnerem wiodącym) jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jako partner przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego z uwagi na możliwość uczestniczenia w rozbudowie i wdrożeniu rozwiązań informatycznych z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym. Projekt poprzez rozbudowę systemu informatycznego szpitala pozwoli na integrację z innymi podmiotami leczniczymi w Małopolsce w zakresie wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Udział w projekcie znacząco wpłynie na rozwój obecnej infrastruktury informatycznej szpitala (sprzęt oraz oprogramowanie), pozwoli na wdrożenie nowych standardów wytwarzania dokumentacji medycznej, co podniesie jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  • ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych
  • zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych
  • poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia

Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu są zgodne z celem szczegółowym 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Działania 2.1 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jakim jest zwiększony dostęp obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 

W warstwie regionalnej:

  • wykonanie wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie, zapewniającej funkcje systemu informacji medycznej przeznaczone dla pacjentów oraz dla jednostek medycznych (w zakresie wyszukiwania i wymiany/udostępniania dokumentacji medycznej)
  • zintegrowanie oraz zapewnienie komunikacji platformy regionalnej z platformami centralnymi realizowanymi w szczególności przez Centrum e-Zdrowia

W warstwie lokalnej:

 

  • zmodernizowano infrastrukturę techniczno-systemową jednostek objętych projektem (38 małopolskich szpitali, w tym ZOZ Sucha Beskidzka), jako komponent uzupełniający i niezbędny do udostępnienia e-usług publicznych w ramach projektu.
  • podłączono 38 Partnerów projektu – podmiotów leczniczych – do Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM).
  • wykonano Integrację systemów dziedzinowych Partnerów z MSIM, umożliwiając zasilenie Elektroniczną Dokumentacją Medyczną (EDM) regionalnego repozytorium MSIM.

 

1. Całkowita wartość projektu dot. Szpitala: 4 199 500,46 zł (brutto)
2. Całkowita wartość kosztów inwestycyjnych projektu dot. Szpitala: 4 015 643,32 zł (brutto)
3. Całkowite koszty kwalifikowane projektu dot. Szpitala: 3 861 000,00 zł (brutto)
4. Wartość przyznanego dofinansowania (90%): 3 474 900,00 zł (brutto)
5. Wkład własny: 386 100,00 zł (brutto)

Realizacja projektu została ukończona w grudniu 2023 roku.

 

 

Więcej informacji nt. przedmiotowego Projektu: MSIM