PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

EcoQUIP+

28/07/2020

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE REMONTU  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

zapewniające minimalne utrudnienia funkcjonowania całej jednostki, efektywność ekonomiczną oraz zrównoważony rozwój

Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient outcomes and enhance environmental sustainability

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest jednym z uczestników konsorcjum składającego się z grupy szpitali i ekspertów od zamówień innowacyjnych, którzy są beneficjentami grantu w ramach działania

 

Collaborative Innovation Procurement Action
to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability of Healthcare — EcoQUlP Plus.

 

Działanie to finansowane jest ze środków Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską (Grant Agreement number: 857790 — EcoQUIP Pliis-COS-PP)-2018-2-01).

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

The Healthcare Team in Sucha Beskidzka is one of the participants of the consortium consisting of a group of hospitals and experts in innovative procurement, who are beneficiaries of the grant under the action

 

Collaborative Innovation Procurement Action
to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability of Healthcare – EcoQUlP Plus.

 

This action is financed by the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) under the powers delegated by the European Commission (Grant Agreement number: 857790 – EcoQUIP Pliis-COS-PP) -2018-2-01).

CZAS TRWANIA PROJEKTU // PROJECT DURATION

                                                                                                              16.01.2020 r. – 15.07.2023 r.

KOORDYNATOR PROJEKTU // PROJECT COORDINATOR

                                                                                                          Optimat Limited (Wielka Brytania)

PARTNERZY PROJEKTU // PROJECT PARTNERS

                                                                                                JERA CONSULTING LIMITED (Wielka Brytania)

                                                                           University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust (Wielka Brytania)

                                                              AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI (Włochy)

                                                                  AGENCIA DE QUALITÄT I AVALUACIO SANITARIES DE CATALUNYA (Hiszpania)

                                                                                CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI DE SABADELL (Hiszpania)

                                                                VIEŠOJI IŠTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINE SANTAROS KLINIKOS (Litwa)

                                                                                 MOKSLO INOVACIJU IR TECHNOLOGIJŲ AGENTURA (Litwa)

                                                                                      EUROPEAN HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATIO (Belgia)

                                                                                       ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE REMONTU ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

zapewniające minimalne utrudnienia funkcjonowania całej jednostki, efektywność ekonomiczną oraz zrównoważony rozwój

Podobnie jak w wielu krajach Europy, szpitale w Polsce wymagają zmian mających na celu poprawę otoczenia i uzyskiwanych wyników leczenia pacjentów, poprawę ogólnej efektywności energetycznej, dostosowania się do nowych wyzwań i zmian w świadczeniach opieki zdrowotnej oraz jak najlepszego wykorzystania nowych technologii. Jednocześnie remonty szpitali muszą być podejmowane w sposób minimalizujący zakłócenia w realizowanych usługach i opiece oraz umożliwiający efektywne funkcjonowanie szpitala.

 

W związku z tym nasz szpital poszukuje innowacyjnego rozwiązania renowacyjnego lub kombinacji rozwiązań, które pozwolą osiągnąć powyższe założenia, będąc zarazem efektywnym kosztowo.

 

Dlaczego działamy w tym kierunku?

Istniejące modele budowlane generują wysokie koszty, utrudniają optymalne wykorzystanie nowych technologii i stanowią bariery w procesach wdrażania ulepszeń w zakresie ochrony środowiska, energii i wyników klinicznych.

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

As in many European countries, hospitals in Poland require changes to improve the environment and patient outcomes, improve overall energy efficiency, adapt to new challenges and changes in healthcare services, and make the best use of new technologies. At the same time, hospital renovations must be undertaken in a way that minimizes disruptions to the services and care provided, and enables the effective functioning of the hospital.

Therefore, our hospital is looking for an innovative renovation solution or a combination of solutions that will allow to achieve the above assumptions, while being cost-effective at the same time.

Why are we working in this direction?
Existing building models generate high costs, hinder the optimal use of new technologies, and act as barriers to the implementation of environmental, energy and clinical outcomes improvements.

Aby zrealizować nasz cel musimy poznać opinie różnych osób i środowisk:

PACJENTÓW, PRACOWNIKÓW SZPITALI I EKSPERTÓW

Przygotowaliśmy ankietę, za pomocą której chcemy poznać Państwa opinię.

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

To achieve our goal, we need to get to know the opinions of various people and circles:

PATIENTS, HOSPITAL WORKERS AND EXPERTS

We have prepared a questionnaire with which we want to know your opinion.

ANKIETA EcoQuip PLUS // EcoQUIP Plus SURVEY

Szpital nie istniałby bez ludzi. Poszukujemy więc rozwiązań pytając o zdanie, tych którzy to miejsce tworzą: pacjentów, pracowników i odwiedzających.

Wierzymy, że razem – korzystając z wiedzy i opinii osób z całego kraju – możemy stworzyć zupełnie nowy oddział; bardziej przyjazny tym, którzy się w nim leczą i którzy w nim pracują.

Końcem lipca 2020 r. zakończyliśmy badanie ankietowe.

Poniżej prezentujemy uzyskane wyniki badania ankietowego. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym badaniu!

 

→ WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO ←


The hospital wouldn’t exist without people. So we are looking for solutions by asking the opinions of those who create this place: patients, employees and visitors.

We believe that together – using the knowledge and opinions of people from all over the country – we can create a completely new branch; more friendly to those who heal in it and who work in it.

At the end of July 2020, we completed the survey.
Below we present the results of the survey.
Thanks to everyone who participated in our survey!

 

→ SURVEY RESULTS ←

Czym jest EcoQuip PLUS?

EcoQUIP Plus to oparty na współpracy projekt dotyczący innowacyjnych zamówień, który opiera się na jego udanym poprzedniku (EcoQUIP) i innych powiązanych projektach dotyczących zamówień publicznych na innowacje (PPI). Celem tych projektów było pokazanie, w jaki sposób proinnowacyjne metody zakupowe wpływają na poprawę efektywności, jakości i trwałości opieki zdrowotnej. Obejmowało to bezpośrednie interwencje w procesach udzielania zamówień w poszczególnych szpitalach w szeregu państw członkowskich UE, które przyniosły imponujące wyniki w zakresie innowacji i nauki.

W tym kolejnym projekcie, oprócz rozwijania zdolności poszczególnych szpitali partnerskich do wspierania innowacji, celem będzie bezpośrednie odniesienie się do potrzeby: połączenia badań i rozwoju wspieranego przez UE z wynikami zamówień; lepsze wykorzystanie potencjału innowacyjnego MŚP w celu wspierania wyników opieki zdrowotnej i wzmocnienia popytu rynkowego na innowacje poprzez poprawę zdolności szpitali do angażowania się w działania wielostronne i oparte na współpracy. Opcje i możliwości wspólnych zamówień będą aktywnie poszukiwane tam, gdzie są one wykonalne i wnoszą wartość dodaną pod względem wyników i innowacji. Jednak potrzeba dostosowania budżetów i harmonogramów jest poważną przeszkodą we wspólnych zamówieniach zarówno dla kupujących, jak i dostawców. W związku z tym, oprócz mechanizmów transgranicznych wspólnych zamówień, zostaną zbadane i aktywnie wykorzystane inne opcje zamówień łączonych, które okazały się skuteczne w angażowaniu dostawców i wykazaniu wiarygodnego wspólnego popytu.

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

EcoQUIP Plus is a collaborative innovation procurement project that builds on its highly successful predecessor (EcoQUIP), and other related projects on public procurement for innovation (PPI). These projects were aimed at demonstrating how pro-innovation procurement methods help to improve the efficiency, quality and sustainability of healthcare. This included direct interventions in the procurement processes of individual hospitals in a number of EU Member States that produced some impressive innovation outcomes and learning.

In this follow-on project, in addition to developing the pro-innovation capability of individual partner hospitals, the aim will be to address directly the need to: connect EU supported R&D to procurement outcomes; to improve the use of the innovation potential in SME’s to support healthcare outcomes and to strengthen market demand for innovation by improving the capability of hospitals to engage in multilateral and collaborative actions. Options and opportunities for joint procurement will be actively sought where they are feasible and add value in terms of outcomes and innovation. However, the need to align budgets and timelines is a serious impediment to joint procurement for both buyers and suppliers.  Therefore, as well as mechanisms for cross-border joint procurement, other options for joined-up procurements that have been shown to be effective at engaging suppliers and demonstrating credible joint demand will be explored and actively exploited.