Polityka jakości Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Celem działania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest ochrona  zdrowia ludności objętej obszarem jego działania. Realizowana jest ona w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, prowadzenie badań profilaktycznych i promowania zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, lecznictwa stacjonarnego, pomocy doraźnej poprzez ciągłe doskonalenie, podnoszenie jakości usług z zachowaniem zasad etycznych i praw pacjenta.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług organizacja opracowała  i wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.

Cele jakościowe Zespołu Opieki Zdrowotnej: 

 1. zwiększenie zakresu oraz dostępności świadczeń diagnostycznych  i medycznych
 2. poprawa standardu oferowanych usług medycznych
 3. spełnienie wymagań Klientów i wymagań wynikających z przepisów prawnych
 4. prowadzenie badań profilaktycznych
 5. edukacja prozdrowotna pacjenta i jego rodziny
 6. usprawnienie przepływu informacji
 7. poprawa warunków socjalno – bytowych w oddziałach szpitala
 8. poprawa bezpieczeństwa pacjenta i pracownika
 9. podnoszenie satysfakcji personelu z wykonywanej pracy

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 1. zwiększenie dostępności do usług medycznych
 2. monitorowanie  jakości  rozpoznawania  i  leczenia  chorób
 3. utrzymanie w odpowiedniej sprawności aparatury medycznej
 4. udział Zespołu we wszystkich możliwych do wykonania programach profilaktycznych oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 5. włączenie żywienia pacjenta i jego rodziny do procesu leczenia
 6. stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta
 7. utrzymywanie i ciągłe doskonalenie wymagań standardów akredytacyjnych, standardów monitorowania i leczenia bólu oraz standardów opieki okołoporodowej i naturalnego karmienia piersią
 8. przestrzeganie i uszanowanie praw pacjenta
 9. badanie satysfakcji pacjentów
 10. dążenie do ciągłej poprawy kwalifikacji i motywacji wśród pracowników

Dyrekcja Zespołu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków. Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom Zespołu oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom i klientom.

W imieniu całego personelu i swoim własnym deklaruję realizację wyznaczonych celów jakościowych oraz doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 

Dyrektor
lek. Marek Haber

 

Sucha Beskidzka dnia 10 czerwiec 2014

Wydanie VIII

Facebook

Menu
Polub nas