PROJEKTY ZREALIZOWANE

FUNDUSZE NORWESKIE

05/02/2020

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH UKŁADU POKARMOWEGO

w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie powiatu suskiego i ościennych

FUNDUSZE NORWESKIE

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH UKŁADU POKARMOWEGO

Szpital w Suchej Beskidzkiej, jako jedna z 37 placówek w całym kraju, w roku 2014 uzyskał dofinansowanie z funduszy norweskich na realizację projektu mającego na celu poprawę jakości leczenia i profilaktyki mieszkańców powiatu suskiego oraz ościennych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych układu pokarmowego.

Projekt pt.: „Profilaktyka chorób nowotworowych układu pokarmowego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie powiatu suskiego oraz ościennych”  realizowany był w  ramach: Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Celem projektu była profilaktyka antynowotworowa prowadząca do znaczącego zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na choroby związane z nowotworami układu pokarmowego na obszarach peryferyjnych.Cel projektu realizowany był zarówno poprzez Program Profilaktyczny jak i podniesienie jakości usług medycznych w tym zakresie poprzez całkowitą modernizację Pracowni Endoskopii oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt, spełniający wysokie standardy.

W latach 2014-2016, w wyniku realizacji celu programu zostały przedsięwzięte następujące działania:

 • Przekazanie wiedzy i wdrożenie zachowań prozdrowotnych, inspirowanie osób uczestniczących w programie do podejmowania działań promujących zdrowy tryb życia, umiejętności obserwacji własnego ciała. Upowszechnienia wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznania i leczenia nowotworów i uwrażliwienie na niepokojące zmiany w tym zakresie oraz poddanie się badaniom profilaktycznym dostosowanym do wieku. Zwiększenie świadomości o potrzebie regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym do końca życia.
 • Szkolenia dla edukatorów,
 • Edukacja wśród dzieci związaną z ryzykiem zachorowania na choroby przewodu pokarmowego, dla dorosłych oprócz edukacji wprowadzone były działania prewencyjne w zakresie prowadzenia badań przesiewowych. Program prowadzony był w formie wykładów i zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki nowotworowej oraz kształtowania aktywnych postaw prozdrowotnych, uzupełnianych ulotkami oraz materiałami edukacyjnymi.
 • Diagnostyka i skuteczne leczenie nowotworów układu pokarmowego dzięki dostępności nowoczesnej Pracowni Endoskopowej.

Całkowity koszt projektu to kwota 4 797 167,00zł.

Projekt  dofinansowany był  w wysokości 80 % (3 837 733,00 zł) z środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009-2014.

Poniżej opracowanie w formie podsumowującego raportu wykonanych zadań w trakcie trwania projektu. POBIERZ PDF

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

Healthcare Centre in Sucha Beskidzka

Digestive system cancer prevention aimed at reducing morbidity and mortality in Suski and the neighbouring area

The hospital in Sucha Beskidzka, as one of 37 institutions in Poland, received in 2014 funding from the Norway Grants for the project aimed at improving the quality of treatment and prevention among residents of the Suski County and neighbouring counties regarding digestive system cancer prevention.

The project entitled “Digestive system cancer prevention aimed at reducing morbidity and mortality in Suski and the neighbouring area” is implemented as part of Programme PL07 Development and better adaptation of health care to demographic and epidemiological trends, financed by the EEA Financial Mechanism, Norwegian Financial Mechanism and Polish state budget.

The aim of the project is cancer prevention leading to a significant reduction in morbidity and mortality of diseases related with digestive system cancer in peripheral areas. This will be carried out in the form of a Preventive Programme as well as an increase in the quality of health care services, including a complete modernisation of the Endoscopy Unit and providing it with modern and high standard equipment.

The fulfilment of the programme objective will involve the following initiatives:

 • Conveying knowledge and establishing healthful behaviours, motivating programme participants to undertake activities that foster healthy lifestyle and self-observation skills. Disseminating knowledge on cancer prevention, early diagnosis and treatment in the society and sensitizing it to alarming changes in this respect, which includes age-adjusted preventive examinations. Raising awareness of the need to undergo regular preventive examinations till the end of one’s life.
 • Training future health educators.
 • Education among children concerning the risk of digestive system diseases; adults will not only be educated but also provided with preventive measures by means of screening. The programme will be conducted in the form of lectures and workshops on cancer prevention and will also include the shaping of active healthful attitudes, supplemented by leaflets and educational materials.
 • Digestive system cancer diagnostics and effective treatment thanks to the accessibility of a modern Endoscopy Unit.

Total cost of the project is PLN 4,797,167.

The project is in 80% (PLN 3,837,733) co-funded by Iceland, Liechtenstein and Norway under the European Economic Area Financial Mechanism (EEA FM) 2009-2014 and the Norwegian Financial Mechanism (NFM) 2009-2014.

MODERNIZACJA PRACOWNI ENDOSKOPII

27 maja 2015 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Prace modernizacyjne prowadzone były sukcesywnie od stycznia do kwietnia 2015 roku, realizowane były w ramach projektu: „Profilaktyka chorób nowotworowych układu pokarmowego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie powiatu suskiego oraz ościennych”, realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014”.

Zakres prac modernizacyjnych obejmował:

Przebudowę struktury części III piętra bloku C, w tym:

 • adaptację istniejących pomieszczeń dotychczas zajmowanych przez Poradnie Specjalistyczne,
 • całkowitą wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 • całkowitą wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • instalację gazów medycznych,
 • montażem instalacji p/poż.
 • montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nowa pracownia spełnia najnowocześniejsze standardy wyposażenia. Pacjenci mają możliwość zrobienia badań na wysokim poziomie, w przestronnych i funkcjonalnych pomieszczeniach. Posiadane endoskopy są wyposażone w nowoczesne systemy obrazowania oparte na technice HD (high definition) pozwalające na uzyskanie obrazów wysokiej rozdzielności. Pod względem jakości wykonywania badań Pracownia stanowi konkurencję na rynku usług medycznych. Na uwagę zasługuje fakt, że pracownia oferuje wykonywanie badań kolonoskopowych w analgosedacji czyli w znieczuleniu, w asyście anestezjologa.

Koszt inwestycji: 3 227 724 zł

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

Modernisation of Gastrointestinal Endoscopy Unit

On 27 May 2015, the Healthcare Centre in Sucha Beskidzka celebrated the opening of a modernised Gastrointestinal Endoscopy Unit. Modernization works had been systematically conducted from January to April 2015 as part of the “Digestive system cancer prevention aimed at reducing morbidity and mortality in Suski and the neighbouring area” programme performed by the Healthcare Centre in Sucha Beskidzka under Programme PL07 Development and better adaptation of health care to demographic and epidemiological trends, co-financed by the EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

The scope of modernisation works covered:

Alteration of the structure of part of the 3rd floor in the “C” block, including:

 • conversion of the existing rooms that previously housed specialist clinics,
 • complete replacement of wiring and telecommunications engineering systems,
 • complete replacement of plumbing,
 • installation of a medical gas supply system,
 • installation of a fire-protection system,
 • installation of mechanical ventilation and air conditioning.

The new unit meets state-of-the-art equipment standards. Patients have the opportunity to undergo exams at a high quality level in spacious and functional rooms. The endoscopes owned by the unit are equipped with modern high definition (HD) imaging systems that yield high resolution images. In terms of the quality of examinations conducted, the unit is competitive on the medical-service market. It is noteworthy that the unit offers the performance of a colonoscopy exam under analgosedation, i.e. anaesthesia, assisted by an anaesthesiologist.

Investment cost: PLN 3,227,724

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE

W ramach realizacji projektu pt.:” Profilaktyka chorób nowotworowych układu pokarmowego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie powiatu suskiego oraz ościennych”  w miesiącu styczniu 2015 r.  organizowaliśmy  spotkania edukacyjne i zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I szkół podstawowych, klas I gimnazjum, klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców a także dla pracowników zakładów pracy.

Zajęcia prowadzone były  na terenie placówek oświatowo – wychowawczych  oraz na terenie zakładów pracy powiatu suskiego  i  powiatów ościennych. Wykłady jak i zajęcia warsztatowe prowadzone były przez doświadczonych i odpowiednia przygotowanych merytorycznie wykładowców: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, dietetyków, nauczycieli żywienia.

W wyniku naszych działań wzrosła świadomość w zakresie zdrowego stylu życia, odżywiania, umiejętności radzenia sobie ze stresem jak również możliwości skorzystania z badań profilaktycznych.

Magdalena Świstek

Koordynator Programu Profilaktycznego

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

Training within the project

As part of the “Digestive system cancer prevention aimed at reducing morbidity and mortality in Suski and the neighbouring area” project, we initiated in January 2015 a series of educational meetings and workshops for first-year primary school, first-year lower secondary school and first-year upper secondary school students and their parents as well as workplace employees.

Classes are held in educational institutions and staffed workplaces of the Suski and neighbouring counties. Both lectures and workshops are conducted by experienced lecturers adequately trained in relevant topics: doctors, nurses, psychologists, dieticians, nutrition instructors.

To date, 1614 students have participated in classes with a doctor and a nurse,  while 1661 have participated in those with a psychologist and a nutritionist. Classes held by the entire team (doctor, nurse, nutritionist, psychologist) were attended by 363 parents of primary and lower secondary school first-years, as well as 131 employees.

Our activities have resulted in a raised awareness regarding healthy lifestyle, nutrition, ability to cope with stress and opportunities to attend preventive examinations.

Magdalena Świstek

Program coordinator

AKCJE PROFILAKTYCZNE

W ramach projektu „Profilaktyka chorób nowotworowych układu pokarmowego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie powiatu suskiego oraz ościennych”, realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zostały zorganizowane w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r. cztery akcje profilaktyczne “Białe Soboty”.

Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego, Sułkowic, Jabłonki oraz Mucharza, którzy w poszczególne soboty odwiedzili przychodnie zdrowia, mogli dowiedzieć się jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór przewodu pokarmowego, skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich, pielęgniarskich i psychologicznych oraz porad dietetycznych.Pacjenci z grupy ryzyka mogli skorzystać również z bezpłatnych badań USG. Uczestnicy “Białych Sobót”, mieli również okazję skosztować potraw, których składniki zmniejszają ryzyko zachorowania na nowotwory. Potrawy przygotowali uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa z Suchej Beskidzkiej pod okiem nauczycieli żywienia oraz dietetyczki.

fot. Katarzyna Chwałek

Zajęcia prowadzone były  na terenie placówek oświatowo – wychowawczych  oraz na terenie zakładów pracy powiatu suskiego  i  powiatów ościennych. Wykłady jak i zajęcia warsztatowe prowadzone były przez doświadczonych i odpowiednia przygotowanych merytorycznie wykładowców: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, dietetyków, nauczycieli żywienia.

W wyniku naszych działań wzrosła świadomość w zakresie zdrowego stylu życia, odżywiania, umiejętności radzenia sobie ze stresem jak również możliwości skorzystania z badań profilaktycznych.

Magdalena Świstek

Koordynator Programu Profilaktycznego

LOOKING FOR AN ENGLISH VERSION...? CLICK HERE!

Training within the project

As part of the “Digestive system cancer prevention aimed at reducing morbidity and mortality in Suski and the neighbouring area” project, we initiated in January 2015 a series of educational meetings and workshops for first-year primary school, first-year lower secondary school and first-year upper secondary school students and their parents as well as workplace employees.

Classes are held in educational institutions and staffed workplaces of the Suski and neighbouring counties. Both lectures and workshops are conducted by experienced lecturers adequately trained in relevant topics: doctors, nurses, psychologists, dieticians, nutrition instructors.

To date, 1614 students have participated in classes with a doctor and a nurse,  while 1661 have participated in those with a psychologist and a nutritionist. Classes held by the entire team (doctor, nurse, nutritionist, psychologist) were attended by 363 parents of primary and lower secondary school first-years, as well as 131 employees.

Our activities have resulted in a raised awareness regarding healthy lifestyle, nutrition, ability to cope with stress and opportunities to attend preventive examinations.

Magdalena Świstek

Program coordinator