AKTUALNOŚCI

Pro Life+ Program profilaktyki raka jelita grubego

02/04/2021

Szanowni Państwo!
Nasz Zespół realizuje projekt

Pro Life+ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego, wadowickiego
i oświęcimskiego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatów suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego w programie zdrowotnym profilaktyki raka jelita grubego w latach 2021-2023.
Więcej informacji nt. przedmiotowego projektu oraz możliwości zapisu osób z grup docelowych na bezpłatną przesiewową kolonoskopię ze znieczuleniem odnajdą Państwo pod linkiem: PRO LIFE+.