Polityka środowiskowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Celem działania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest ochrona zdrowia ludności objętej obszarem jego działania. Realizowana jest ona w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, prowadzenie badań profilaktycznych i promowanie zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, lecznictwa stacjonarnego, pomocy doraźnej, poprzez ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości usług.

Organizacja dąży do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko we wszystkich obszarach działalności w ramach systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004.

Strategiczne cele organizacji:

  • zapobieganie zanieczyszczeniom zwłaszcza w obszarze dotyczącym odpadów medycznych,
  • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

  • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych, z zakresu ochrony środowiska do których spełnienia organizacja  się zobowiązała,
  • postępowanie z odpadami, zgodnie z przyjętymi zasadami zwłaszcza w obszarze odpadów medycznych
  • monitorowanie i analizowanie zużycia zasobów naturalnych,
  • podnoszenie świadomości z zakresu ochrony środowiska wśród personelu, pacjentów oraz dostawców i podwykonawców,
  • promowanie idei ochrony środowiska.

Dyrekcja Zespołu dokonuje okresowego przeglądu i weryfikuje swoją politykę do zmieniających się warunków. Cały personel Zespołu zna politykę środowiskową i odpowiada za jej realizację. Jest ona przekazywana do wiadomości wszystkim dostawcom i podwykonawcom.

W imieniu całego personelu i swoim własnym deklaruję realizację wyznaczonych celów środowiskowych oraz doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Dyrektor
mgr Janusz Baczewski

Sucha Beskidzka, dnia 24 sierpnia 2009

Wydanie IV

Facebook

Menu
Polub nas