A A A

MODERNIZACJA SOR

                                                                

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE SUSKIM POPRZEZ MODERNIZACJĘ
I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

 

30 listopada 2016 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej”.

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Całkowita wartość projektu:  4 306 801,46 zł
Dofinansowanie: 3 383 853,34 zł
Środki własne: 922 948,12 zł


W zakresie realizacji projektu zaplanowano modernizację istniejących pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przebudowę kładki i zadaszenia łączącego pomieszczenia SOR z lądowiskiem dla śmigłowców  LPR. Budżet projektu przewiduje również doposażenie oddziału w specjalistyczny sprzęt medyczny. Pomieszczenia SOR zostaną przebudowane lub wykonane od nowa, w celu osiągnięcia przez SOR wyższej funkcjonalności i zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wizytówką Zespołu, oddziałem, z którym część z ponad 15 tyś. hospitalizowanych rocznie pacjentów ma pierwszy kontakt. Ważnym więc jest, aby spełniał oczekiwania i standardy właściwe dla tego typu oddziałów. Dzięki realizowanej inwestycji zostaną poprawione warunki dostępności do wstępnej diagnostyki, jak również usprawniony zostanie proces leczenia pacjentów, którzy znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

O realizowanych zakresach prac w ramach zadań projektowych będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej oraz  na portalu społecznościowym szpitala: https://www.facebook.com/zozsuchabeskidzka/

MWP


PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM FINANSOWYM

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny i przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza znajdującego się na stronie 

www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci  lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

 

W ramach ww. mechanizmu należy zgłaszać podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).