Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Dane teleadresowe

 • telefon stacjonarny:   33 877 10 01
 • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33  877 10 01 wew. 25, 
 • 33 877 10 01 wew. 35
 • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 877 10 01 wew. 30
 • numer fax: 33 877 10 23

Ilość łóżek

Ilość łóżek - 60

Personel

Ilość osób

lekarze - 3

pielęgniarki - 20

rehabilitanci - 4

psycholog - 1

logopeda - 1

instruktor terapii zajęciowej - 1

asystent osoby niepełnosprawnej -1

sekretarka medyczna - 1

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Osoba ubiegajaca się o przyjęcie do ZOL dostarcza do Koordynatora następujące dokumenty:

 • skierowanie,
 • zaświadczenia lekarskie (wypełnia lekarz rodzinny POZ lub lekarz prowadzący oddziału jeśli pacjent przebywa w oddziale),
 • wywiad pielęgniarski,
 • ocena świadczeniobiorcy wg Skali Barthel (wypełnia pielęgniarka środowiskowa albo pielegniarka oddziału w którym przebywa osoba ubiegajaca się o skierowanie do ZOL aktualnie przebywa)
 • zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL lub opiekuna na objęcie opieka przez ZOL,
 • zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL lub opiekuna na potrącenie opłaty za pobyt zgodnie z art. 18 p. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z późniejszymi zmianami)
 • dokumenty stwierdzające wysokośc dochodu osoby ubiegajacej się o skierowanie do ZOL:

decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty,

decyzję o przyznaniu zasiłku wyrównawczego, stałego lub renty socjalnej.

 1. W oparciu o przedłożony wniosek i załączona dokumentacje lekarz  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Koordynator Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wydaje opinię co do zasadności skierowania do ZOL.
 2. Skierowanie do ZOL wydaje się na pobyt stały albo na czas określony. Do ZOL przyjety jest pacjent zgodnie z wymaganiami MZ, NFZ.
 3. Osoba skierowana do ZOL zostaje wpisana na listę osób oczekujących. Przyjęcie do ZOL odbywa się sciśle z listą osób oczekujących, wyjątek stanowi tzw. umieszczenie pacjenta/pacjentki na liście oczekujących na udzielenia swiadczeń zdrowotnych w kategorii medycznej "przypadek pilny".
 • wniosek o przyjęcie "przypadek pilny" wypełnia lekarz prowadzący oddziału szpitalnego, na któym pacjent aktualnie przebywa i potwierdza go Ordynator/Koordynator
 • wniosek jest zatwierdzony przez z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Dyrektora ZOZ.
 • Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zawiadamia piesemnie osobę skierowaną lub jego opiekuna o termine przyjęcia do ZOL.

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Leszek Nagórzański

lek.

Leszek Nagórzański

 

Kierownik

 

Krystyna Wróbel

mgr

Krystyna Wróbel

Z-ca Kierownika

 

Stanisława Radoń

piel.dypl.

Stanisława Radoń

Pielęgniarka Koordynująca

 

Odwiedziny, kontynuacja leczenia

 

Informacja dla osób - odwiedzających - pobierz

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni - pobierz


Dokumenty do pobrania

 

Lekarze Oddziału

 

Lek. Katarzyna Rzadkosz

Lek. Ewa Zalewska

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM

Punkt pielęgniarski
Pokój rehabilitacyjny
Sala chorych