Zasady rejestracji

   I.  Porady specjalistyczne udzielane są pacjentom:

 

 • Na  podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia  zdrowotnego. Skierowanie jest wymagane  w  przypadku pierwszej wizyty. Ważność skierowania -  Zazwyczaj skierowanie jest ważne  dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub  terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia  pacjenta do szpitala.
 • Bez skierowania do poradni:  chemioterapii onkologicznej, okulistycznej, ginekologiczno- położniczej, zdrowia psychicznego, dermatologicznej  oraz:
  chorzy na gruźlicę (tylko w poradni chorób płuc gruźlicy, pacjenci z kontaktu z  gruźlicą  przyjmowani są na podstawie skierowania z p. o. z.), osoby zakażone wirusem HIV, inwalidzi wojenni.

 

Od 1 stycznia 2015r. - zmiany !!!   skierowanie do poradni: okulistycznej, dermatologicznej.

 

II. Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywa się na podstawie zgłoszenia wizyty przez:

 • pacjenta,
 • za pośrednictwem osób trzecich,
 • telefoniczne ustalenie terminu wizyty – za wyjątkiem poradni, które nie przyjmą pacjenta w dniu zgłoszenia pierwszej wizyty, wówczas obowiązuje osobiste lub za pośrednictwem osób trzecich ustalenie terminu wizyty, ustalony termin wizyty jest odnotowany na skierowaniu do poradni,
 • sekretarki medyczne oddziałów szpitalnych  -  kontynuacja leczenia  poszpitalnego,
 • lekarzy p. o. z., lekarzy specjalistów  - pilne przyjęcie.     

III. Pacjenci nie mogący być przyjęci w dniu zgłoszenia wizyty mają przez rejestratorkę medyczną wyznaczony termin wizyty  z podaniem przybliżonej godziny przyjęcia. O ustaleniu terminu pierwszej wizyty decyduje kolejność zgłoszenia.


IV. Pacjenci mający wyznaczony przez lekarza  poradni specjalistycznej kolejny termin wizyty są zobowiązani  dokonać rezerwacji  terminu wizyty w rejestracji.

V. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania  terminu udzielenia porady,  a które uniemożliwiają  przyjęcie zgodnie z wyznaczonym  terminem, pracownicy rejestracji informują pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie  terminu wizyty z podaniem przyczyny jej zmiany.

VI. Pacjenci nie mogący stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub rezygnujący z porady  zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym pracownika rejestracji.


VII. Obowiązuje następująca kolejność przyjęć:

 1. Pacjenci rejestrujący się  w dniu przyjęcia do poradni przyjmujących pacjentów na bieżąco  są przyjmowani:
 • wg kolejności zgłoszenia,
 • na  zasadzie naprzemienności  tzn. pacjent z kolejki - pacjent z  uprawnieniami  (pacjenci ze  skierowaniem z Medycyny Pracy,   posiadający na skierowaniu adnotację  PILNE pacjenci uprzywilejowani: inwalidzi wojenni, zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, kobiety z  widoczną ciążą, osoby z dziećmi niepełnosprawnymi, osoby z dziećmi do lat 3, ),

       2. Pacjenci mający wyznaczony termin i godzinę przyjęcia są przyjmowani wg kolejności.