Zakład Diagnostyki Obrazowej

Dane teleadresowe

telefon stacjonarny :  REJESTRACJA  33 872 32 91

numer faxu: 33 872 31 01 Sekretariat ZOZ

adres e-mail:  zdo@zozsuchabeskidzka.pl

godziny otwarcia: pn - pt 8:00-18:00

Rejestracja telefoniczna w godz.: 8:00 – 16:00,

tel. /033/ 872 32 91

Wydawanie wyników - opisów według ustaleń w rejestracji jednak nie później niż wynika z trybu przyjęcia, nagłe do 24 godzin, pilne do 7 dni, pozostałe do 30 dni.

Pacjent może odebrać wynik osobiście lub może to zrobić inna osoba na podstawie stosownego upoważnienia – druk upoważnienia do pobrania w rejestracji.

Na życzenie pacjenta wydawane jest bezpłatnie zdjęcie na nośniku cyfrowym lub odpłatnie zdjęcie wydrukowane na kliszy – 12 zł za zdjęcie.

 

Personel

Ilość osób:

lekarze - 12

pielęgniarki - 3

sekretarki medyczne - 4

fizyk medyczny - 1

Inspektor ochrony radiologicznej - 1

technicy radiologii - 17

 

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Skierowanie na badanie - bezpłatne

Pacjent powinien stawić się do badania z  dowodem tożsamości oraz prawidłowo wypełnionym skierowaniem. Prawidłowe skierowanie musi być wypełnione czytelnie, posiadać pieczątkę jednostki służby zdrowia i lekarza kierującego, przebieg choroby oraz rozpoznanie zgodne z kodem ICD10.

Płatne badanie

Płatne badania na żądanie pacjenta wykonujemy tylko na podstawie skierowania, nie wykonujemy badań bez zalecenia lekarza. Na skierowaniu wystawianym na żądanie pacjenta bez podstaw klinicznych do badania należy zaznaczyć wyraźnie, że badanie jest płatne.

Cennik badań:

Zakładka: Strefa pacjenta - Cennik - Zakład Diagnostyki Obrazowej

 

 

do pobrania:

ULOTKA INFORMACYJNA RTG

 

Badania nie wymagające wcześniejszego przygotowania

RTG CZASZKI

RTG OBRĘCZY BARKOWEJ

RTG KLATKI PIERSIOWEJ

RTG KOŃCZYNY GÓRNEJ

RTG KOŃCZYNY DOLNEJ

RTG STAWÓW

RTG ZATOK PRZYNOSOWYCH


Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania

RTG KRĘGOSŁUPA

RTG JAMY BRZUSZNEJ

RTG MIEDNICY

UROGRAFIA

Do badania Pacjent powinien zgłosić się na czczo, po wypróżnieniu.


Informacje dla pacjenta i lekarza kierującego

INFORMACJE dla pacjenta i lekarza kierującego

  • Dzieci do badania RTG powinny zgłaszać się z książeczką zdrowia w celu odnotowania informacji dotyczących napromieniowania.

  • Kobiety w ciąży powinny poinformować o swym stanie personel wykonujący badanie. Ze względu na zdrowie dziecka badania kobiet ciężarnych wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych radujących życie.

  • Badanie RTG u kobiet należy wykonywać do 10 dnia cyklu menstruacyjnego licząc od pierwszego dnia krwawienia.

  • W razie konieczności podania środka cieniującego pacjent musi wyrazić pisemna zgodę.

  • Na badanie pacjent powinien dostarczyć poprzednie wyniki badań.

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM

Nowy cyfrowy aparat RTG AXIOM Luminos dRF fot. 1
Nowy cyfrowy aparat RTG AXIOM Luminos dRF fot. 2
Aparat RTG fot. 1
Aparat RTG fot. 2