A A A

FUNDUSZE NORWESKIE

autor: MWP

                                                                                         

          Szpital w Suchej Beskidzkiej, jako jedna z 37 placówek w całym kraju  w roku 2014 uzyskał dofinansowanie z funduszy norweskich na realizację projektu mającego na celu poprawę jakości leczenia i profilaktyki mieszkańców powiatu suskiego oraz ościennych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych układu pokarmowego.

Projekt pt.: „Profilaktyka chorób nowotworowych układu pokarmowego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie powiatu suskiego oraz ościennych”  jest realizowany w  ramach: Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Celem projektu jest profilaktyka antynowotworowa prowadząca do znaczącego zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na choroby związane z nowotworami układu pokarmowego na obszarach peryferyjnych. Będzie to realizowane zarówno poprzez Program Profilaktyczny jak i podniesienie jakości usług medycznych w tym zakresie poprzez całkowitą modernizację Pracowni Endoskopii oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt, spełniający wysokie standardy.

W wyniku realizacji celu programu zostaną przedsięwzięte następujące działania:

  • Przekazanie wiedzy i wdrożenie zachowań prozdrowotnych, inspirowanie osób uczestniczących w programie do podejmowania działań promujących zdrowy tryb życia, umiejętności obserwacji własnego ciała. Upowszechnienia wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznania i leczenia nowotworów i uwrażliwienie na niepokojące zmiany w tym zakresie oraz poddanie się badaniom profilaktycznym dostosowanym do wieku. Zwiększenie świadomości o potrzebie regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym do końca życia.
  • Szkolenia dla przyszłych edukatorów,
  • Edukacja wśród dzieci związaną z ryzykiem zachorowania na choroby przewodu pokarmowego, dla dorosłych oprócz edukacji wprowadzone zostaną działania prewencyjne w zakresie prowadzenia badań przesiewowych. Program prowadzony będzie w formie wykładów i zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki nowotworowej oraz kształtowania aktywnych postaw prozdrowotnych, uzupełnianych ulotkami oraz materiałami edukacyjnymi.
  • Diagnostyka i skuteczne leczenie nowotworów układu pokarmowego dzięki dostępności nowoczesnej Pracowni Endoskopowej.

 

Całkowity koszt projektu to kwota 4 797 167,00zł.

Projekt jest dofinansowany w wysokości 80 % (3 837 733,00 zł) z środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009-2014.

 


Healthcare Centre in Sucha Beskidzka

Digestive system cancer prevention aimed at reducing morbidity and mortality in Suski and the neighbouring area

 

The hospital in Sucha Beskidzka, as one of 37 institutions in Poland, received in 2014 funding from the Norway Grants for the project aimed at improving the quality of treatment and prevention among residents of the Suski County and neighbouring counties regarding digestive system cancer prevention.

The project entitled “Digestive system cancer prevention aimed at reducing morbidity and mortality in Suski and the neighbouring area” is implemented as part of Programme PL07 Development and better adaptation of health care to demographic and epidemiological trends, financed by the EEA Financial Mechanism, Norwegian Financial Mechanism and Polish state budget.

The aim of the project is cancer prevention leading to a significant reduction in morbidity and mortality of diseases related with digestive system cancer in peripheral areas. This will be carried out in the form of a Preventive Programme as well as an increase in the quality of health care services, including a complete modernisation of the Endoscopy Unit and providing it with modern and high standard equipment.

The fulfilment of the programme objective will involve the following initiatives:

  • Conveying knowledge and establishing healthful behaviours, motivating programme participants to undertake activities that foster healthy lifestyle and self-observation skills. Disseminating knowledge on cancer prevention, early diagnosis and treatment in the society and sensitizing it to alarming changes in this respect, which includes age-adjusted preventive examinations. Raising awareness of the need to undergo regular preventive examinations till the end of one’s life.
  • Training future health educators.
  • Education among children concerning the risk of digestive system diseases; adults will not only be educated but also provided with preventive measures by means of screening. The programme will be conducted in the form of lectures and workshops on cancer prevention and will also include the shaping of active healthful attitudes, supplemented by leaflets and educational materials.
  • Digestive system cancer diagnostics and effective treatment thanks to the accessibility of a modern Endoscopy Unit.

 

Total cost of the project is PLN 4,797,167.

The project is in 80% (PLN 3,837,733) co-funded by Iceland, Liechtenstein and Norway under the European Economic Area Financial Mechanism (EEA FM) 2009-2014 and the Norwegian Financial Mechanism (NFM) 2009-2014.